تعداد پالت
متراژ هر پالت 103.68
وزن هر پالت 1788
کارتن در پالت 72
متراژ هر کارتن 1.44
وزن هر کارتن 25
تعداد پالت
متراژ هر پالت 96
وزن هر پالت 1589
کارتن در پالت 64
متراژ هر کارتن 1.5
وزن هر کارتن 25
تعداد پالت
متراژ هر پالت 92.512
وزن هر پالت 1990
کارتن در پالت 64
متراژ هر کارتن 1.4455
وزن هر کارتن 31
تعداد پالت
متراژ هر پالت 108
وزن هر پالت 1944
کارتن در پالت 72
متراژ هر کارتن 1.5
وزن هر کارتن 27
تعداد پالت
متراژ هر پالت 96
وزن هر پالت 1600
کارتن در پالت 96
متراژ هر کارتن 1
وزن هر کارتن 16.5
تعداد پالت
متراژ هر پالت 138.24
وزن هر پالت 2400
کارتن در پالت 96
متراژ هر کارتن 1.44
وزن هر کارتن 25
تعداد پالت
متراژ هر پالت 80.64
وزن هر پالت 2400
کارتن در پالت 72
متراژ هر کارتن 1.12
وزن هر کارتن 33
تعداد پالت
متراژ هر پالت 30.8
وزن هر پالت 9
برگ در پالت 20
متراژ هر کارتن 1.54
وزن هر برگ 48
تعداد پالت
متراژ هر پالت 96
وزن هر پالت 1700
کارتن در پالت 64
متراژ هر کارتن 1.5
وزن هر کارتن 26
تعداد پالت
متراژ هر پالت 116.964
وزن هر پالت 2268
کارتن در پالت 72
متراژ هر کارتن 1.6245
وزن هر کارتن 31.5
تعداد پالت
متراژ هر پالت 100.6236
وزن هر پالت 1800
کارتن در پالت 66
متراژ هر کارتن 1.5246
وزن هر کارتن 27
تعداد پالت
متراژ هر پالت 78
وزن هر پالت 1578
کارتن در پالت 50
متراژ هر کارتن 1.56
وزن هر کارتن 31.5
تعداد پالت
متراژ هر پالت 84.24
وزن هر پالت 1650
کارتن در پالت 48
متراژ هر کارتن 1.755
وزن هر کارتن 34.5
تعداد پالت
متراژ هر پالت 74.25
وزن هر پالت 1500
کارتن در پالت 50
متراژ هر کارتن 1.485
وزن هر کارتن 28
تعداد پالت
متراژ هر پالت 76.8
وزن هر پالت 1608
کارتن در پالت 48
متراژ هر کارتن 1.6
وزن هر کارتن 33.5
تعداد پالت
متراژ هر پالت 64
وزن هر پالت 1350
کارتن در پالت 32
متراژ هر کارتن 2
وزن هر کارتن 42
تعداد پالت
متراژ هر پالت 115.2
وزن هر پالت 2250
کارتن در پالت 60
متراژ هر کارتن 1.92
وزن هر کارتن 37.5
تعداد پالت
متراژ هر پالت 87.48
وزن هر پالت 1680
کارتن در پالت 54
متراژ هر کارتن 1.62
وزن هر کارتن 31
تعداد پالت
متراژ هر پالت 92.16
وزن هر پالت 2250
کارتن در پالت 48
متراژ هر کارتن 1.92
وزن هر کارتن 46.5
تعداد پالت
متراژ هر پالت 65.52
وزن هر پالت 1620
کارتن در پالت 39
متراژ هر کارتن 1.68
وزن هر کارتن 41.5
تعداد پالت
متراژ هر پالت 34.56
وزن هر پالت 890
کارتن در پالت 24
متراژ هر کارتن 1.44
وزن هر کارتن 37
تعداد پالت
متراژ هر پالت 86.2488
وزن هر پالت 2244
کارتن در پالت 66
متراژ هر کارتن 1.3068
وزن هر کارتن 34
تعداد پالت
متراژ هر پالت 81.1008
وزن هر پالت 2150
برگ در پالت 66
متراژ هر کارتن 1.2288
وزن هر برگ 32.5
تعداد پالت
متراژ هر پالت 66.5676
وزن هر پالت 1535
کارتن در پالت 33
متراژ هر کارتن 2.0172
وزن هر کارتن 46.5
تعداد پالت
متراژ هر پالت 87.36
وزن هر پالت 1803
کارتن در پالت 64
متراژ هر کارتن 1.37
وزن هر کارتن 27
تعداد پالت
متراژ هر پالت 109.6
وزن هر پالت 2200
کارتن در پالت 80
متراژ هر کارتن 1.37
وزن هر کارتن 26.5
تعداد پالت
متراژ هر پالت 63.882
وزن هر پالت 1461
کارتن در پالت 39
متراژ هر کارتن 1.638
وزن هر کارتن 37.5
تعداد پالت
متراژ هر پالت 74.88
وزن هر پالت 1700
کارتن در پالت 40
متراژ هر کارتن 1.872
وزن هر کارتن 42.5
تعداد پالت
متراژ هر پالت 87.846
وزن هر پالت 2704
کارتن در پالت 60
متراژ هر کارتن 1.4641
وزن هر کارتن 34.5
تعداد پالت
متراژ هر پالت 103.68
وزن هر پالت 2686
کارتن در پالت 72
متراژ هر کارتن 1.44
وزن هر کارتن 37
تعداد پالت
متراژ هر پالت 64.944
وزن هر پالت 1485
کارتن در پالت 33
متراژ هر کارتن 1.968
وزن هر کارتن 45
تعداد پالت
متراژ هر پالت 33.0075
وزن هر پالت 1060
برگ در پالت 25
متراژ هر کارتن 1.3203
وزن هر برگ 42.5
تعداد پالت
متراژ هر پالت 32.926
وزن هر پالت 1030
برگ در پالت 50
متراژ هر کارتن 0.65852
وزن هر برگ 21.6
تعداد پالت
متراژ هر پالت 32.396
وزن هر پالت 1088
برگ در پالت 75
متراژ هر کارتن 0.4319
وزن هر برگ 14.5
تعداد پالت
متراژ هر پالت 110.675
وزن هر پالت 2350
کارتن در پالت 64
متراژ هر کارتن 1.7293
وزن هر کارتن 36.7
تعداد پالت
متراژ هر پالت 60.48
وزن هر پالت 1570
کارتن در پالت 28
متراژ هر کارتن 2016
وزن هر کارتن 56
تعداد پالت
متراژ هر پالت 70.8
وزن هر پالت 1800
کارتن در پالت 40
متراژ هر کارتن 1.77
وزن هر کارتن 45
تعداد پالت
متراژ هر پالت 59.472
وزن هر پالت 1723
کارتن در پالت 48
متراژ هر کارتن 1.239
وزن هر کارتن 36.5
تعداد پالت
متراژ هر پالت 79.3016
وزن هر پالت 2212
کارتن در پالت 56
متراژ هر کارتن 1.4161
وزن هر کارتن 39.5
تعداد پالت
متراژ هر پالت 93.864
وزن هر پالت 2400
کارتن در پالت 60
متراژ هر کارتن 1.5644
وزن هر کارتن 40
تعداد پالت
متراژ هر پالت 99.26
وزن هر پالت 2500
کارتن در پالت 60
متراژ هر کارتن 1.6544
وزن هر کارتن 41.6
تعداد پالت
متراژ هر پالت 108.9288
وزن هر پالت 2052
کارتن در پالت 72
متراژ هر کارتن 1.5129
وزن هر کارتن 28.5
تعداد پالت
متراژ هر پالت 64.152
وزن هر پالت 1490
کارتن در پالت 33
متراژ هر کارتن 1.944
وزن هر کارتن 45
تعداد پالت
متراژ هر پالت 92.096
وزن هر پالت 1600
کارتن در پالت 80
متراژ هر کارتن 1.1512
وزن هر کارتن 20
تعداد پالت
متراژ هر پالت 54.3744
وزن هر پالت 1910
کارتن در پالت 36
متراژ هر کارتن 1.5104
وزن هر کارتن 53
تعداد پالت
متراژ هر پالت 93.2672
وزن هر پالت 2366
کارتن در پالت 52
متراژ هر کارتن 1.7936
وزن هر کارتن 45.5
تعداد پالت
متراژ هر پالت 50.4433
وزن هر پالت 1008
کارتن در پالت 72
متراژ هر کارتن 0.7006
وزن هر کارتن 14
تعداد پالت
متراژ هر پالت 76.8
وزن هر پالت 1608
کارتن در پالت 48
متراژ هر کارتن 1.6
وزن هر کارتن 33.5
تعداد پالت
متراژ هر پالت 42.7104
وزن هر پالت 1134
کارتن در پالت 36
متراژ هر کارتن 1.1864
وزن هر کارتن 31.5