Labratory 17025

شرکت ایفاسرام در راستای توسعه امر کیفیت اقدام به استقرار استاندارد بین المللی ISO / IEC 17025 در آزمایشگاه خود نموده و موفق به دریافت گواهینامه مربوطه از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و سازمان ملی استاندارد گردیده است تا بعنوان آزمایشگاه مرجع و همکار موسسه استاندارد در زمینه کیفیت گام موثر دیگری برداشته باشد , این آزمایشگاه با بکارگیری آخرین تجهیزات و تکنولوژی روز ایتالیایی آماده است خدمات تست و آزمونهای فیزیکی و شیمیایی بشرح جدول ذیل را جهت کلیه مراکز , نهادها و صنایع همکار ارائه نماید :

abrasimetri PEI-2
Autoclave1
cuter
pelac
vasche VTD

رديف نام آزمون روش آزمون تعداد نمونه مورد نیاز
1 تعیین ابعاد ISIRI 9169/2 - ISO 10545/2 15
2 تعیین ضخامت ISIRI 9169/2 - ISO 10545/2 15
3 مستقیم بودن اضلاع ISIRI 9169/2 - ISO 10545/2 15
4 مستطیل بودن اضلاع ISIRI 9169/2 - ISO 10545/2 15
5 مسطح بودن سطح ISIRI 9169/2 - ISO 10545/2 15
6 کیفیت سطح  ISIRI 9169/2 - ISO 10545/2 30
7 تعیین جذب آب ISIRI 9169/3 - ISO 10545/3 5
8 مدول گسیختگی ISIRI 9169/4 - ISO 10545/4 15
9 مقاومت در برابر شوک حرارتی ISIRI 9169/9 - ISO 10545/9 10
10 مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبتی (اتوکلاو) ISIRI 9169/11 - ISO 10545/11 5
11 مقاومت در برابر سایش ISIRI 9169/7 - ISO 10545/7 3
12 مقاومت در برابر لکه گذاری ISIRI 6200 - ISO 10454/14 5
13 مقاومت در برابر مواد شیمیایی ISIRI 4002 5
14 تعیین انبساط حرارتی خطی ISIRI 9169/8 - ISO 10545/8 2
15 تعیین سختـی سطح در برابر خراشیدگی ISIRI 3996 5
16 دیلاتورمتری ASTM C372 2

توجه
کلیه نمونه ها بایست بصورت بسته بندی شده تحویل گردد
برای انجام کلیه تستهای فوق تعداد 30 نمونه کفایت می نماید